AMRAP 9:

30 DU’s

20 Alternating DB Snatches 50/35

10 Alternating Pistols